Advokátska kancelária

JUDr. Ján Luterán - advokát

 Cenník služieb ZEP vo veciach obchodného registra:

 

 • Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra 600,- EUR 
 • Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným 80,- EUR 
 • Návrh na zápis fyzickej osoby podnikateľa 66,- EUR 
 • Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 500,- EUR 
 • Návrh na zápis zmeny alebo doplnenie údajov osoby zapísanej v obchodnom registri od 80,- EUR 


 Služby ZEP obsahujú tieto činnosti:

 •  poskytnutie základných informácií o celom procese vykonania zápisu do obchodného registra
 •  spracovanie podkladov potrebných na zápis do obchodného registra (zakladateľská zmluva, stanovy, súhlas so zriadením sídla,    listiny o menovaní štatutárnych orgánov, a iné)
 •  ohlásenie živnostenskému odboru okresného úradu pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (voľné živnosti)
 •  registrácia na daňovom úrade pre daň z príjmov
 •  spracovanie návrhu na zápis do obchodného registra a jeho podanie zaručeným elektronickým podpisom


V cene služby nie sú zahrnuté tieto poplatky a činnosti:

 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra v sume 375,- EUR pri zápise akciovej spoločnosti
 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra v sume 150,- EUR pri zápise iných právnických osôb a pri zmene právnej formy
 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra v sume 75,- EUR pri zápise fyzickej osoby podnikateľa
 • súdny poplatok za návrh na zápis do obchodného registra v sume 33,- EUR pri zápise zmeny alebo doplnení údajov do obchodného registra
 • správny poplatok za vydanie viazaných živností v sume 7,50 EUR za jednu viazanú živnosť
 • notárske poplatky za overenie podpisov a fotokópií listín (cca od 5,- EUR)
 • prípadné ďalšie poplatky, na ktoré sa využitie ZEP neuplatňuje
 • zabezpečenie požadovaných listín a podkladov (okrem vypracovaných v advokátskej kancelárii)

Cenník služieb v oblasti pozemkového práva:


Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, prípadne iných zmlúv o výkone práv súvisiacich s nehnuteľnosťami a vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností od 100,- EUR

Cenník služieb v oblasti všeobecného práva

V prípade poskytovania právnych služieb v oblasti všeobecného práva je cena služieb stanovená v súlade s príslušnými právnymi normami platnými v SR a to najmä Vyhláškou  Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V individuálnych prípadoch sa stanovuje cena právnych služieb po dohode s klientom. Všeobecná cena za 60 minút právnej konzultácie s klientom v jednoduchých veciach je stanovená na 30,- EUR.

Cenník služieb v oblasti GDPR:

 Pri poskytovaní služieb v oblasti GDPR sú stanovené nasledovné ceny služieb:

 • Úvodná konzultácia s klientom v trvaní 60 minút, ktorej obsahom je posúdenie potreby riešenia situácie klienta a zvolenie postupu v závislosti od miery hrozby vzniku bezpečnostného rizika u klienta 39,- EUR
 • Spracovanie podkladov v oblasti GDPR na mieru pre konkrétneho klienta po posúdení jestvujúceho stavu od 89,- EUR