Advokátska kancelária

JUDr. Ján Luterán - advokát

Text správy: 

POSLAŤ

Predmet správy: 

Emailová adresa: 

Meno a priezvisko:

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový právny predpis, a to zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nazývaný aj protischránkový zákon).


Tento zákon zavádza nový inštitút tzv. partnera verejného sektora, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá
prijíma finančné prostriedky alebo majetok od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora nad zákonom stanovú výšku (100.000,- EUR ročne pri jednorazovom plnení alebo 250.000,- EUR ročne pri opakovanom plnení).


V zmysle uvedeného predpisu musí byť
každý partner verejného sektora a jeho konečný užívateľ výhod registrovaný v osobitnom registri partnerov verejného sektora.


JUDr. Ján Luterán - advokát, so sídlom Sabinovská 52, 080 01 Prešov, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje pre klientov z celej Slovenskej republiky profesionálne služby súvisiace s podávaním návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov o fyzických osobách a právnických osobách a ich konečných užívateľoch výhod v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

Partner verejného sektora sa do RPVS nemôže zapísať sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu, ktorou je v zmysle zákona, advokát, notár, či banka. S touto osobou musí potom partner verejného sektora uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS ( prvozápis, zmenu či výmaz zapísaných údajov).


Bez zápisu do registra partnerov verejného sektora nie je možné v zákonom stanovených prípadoch čerpať prostriedky zo štátneho rozpočtu.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Aké sú sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu do RPVS, resp. v prípade uvedenia nepravdivých údajov?

  • Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu
  • Pokuta vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť tak 10 000 EUR až 1 000 000 EUR
  • Pokuta vo výške do 100 000 eur pre každého štatutára
  • Výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky
  • Prípadná trestnoprávna zodpovednosť partnera verejného sektora, štatutára aj oprávnenej osoby


Aký je postup?
1. Kontaktujete nás mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára
2. Stretneme sa za účelom konzultácie
3. Na základe konzultácie pripravíme podklady k zápisu
4. Po podpise dokumentov pristúpime k podaniu návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora


Aká je cena?
Celková cena za zápis do Registra partnerov verejného sektora - RPVS závisí od náročnosti konkrétneho prípadu. Cena za túto službu začína na sume 199 EUR.


Prečo využiť naše služby?
Naša kancelária sa nachádza v Prešove, ale služby RPVS poskytujeme na celom území SR. Disponujeme oprávnením na poskytovanie tejto služby a taktiež sme povinne poistení pre prípad vzniku škody.